Mevzuat

Kanunlar

Karayolu Taşıma Kanunu

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Karayolları Trafik Kanunu

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Çevre Kanunu

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Yönetmelikler

Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik

Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınmasına Yönelik Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Amaç
Madde 1 – 24/10/2013 ihli ve 28801 s ılı Res Gazete’de y ıml Tehlikeli M delerin K oluyla Taşınması H kında Yöne eliğin 4 üncü m desinin birinci f rasına aşağıd i bentler ve aynı maddeye aşağıd i fıkra eklen şt . “dd) T l mış aç: İlgili mevzuata uygun ol çok aş alı p onayı veya 26/10/2016 t ihli ve 29869 sayılı Res Gazete’de y ıml Araçl ın İmal, T il ve Montajı H kında Yöne elik hükümlerine göre uygunluk belgesi alın imal edilen acı, ee) Relay t eri: Karayolu yol inşaatı için bitüm taşımacılığında kull ılan ve t k içindeki bitümün ısı lmasını sağl veya belirli sıc lığın altına düşmesini engellemek için brülörlerle donatıl ış ol t keri, U-Net Otomasyon siste : B lığın elek onik or d i bilgi kayıt sistemini,” “(2) Bu Yöne elikte yer al c birinci f rada t ıml may if eler için ADR’de belir len esas alın .”

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; a) İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, b) Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına, c) İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne, d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına, e) Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine, f) Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmesine, g) Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şekilde kontrolüne, h) Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına, yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları kapsar.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, terminal işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetleri için mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak pazara giriş şartları ile bu faaliyetlerde bulunanların, gönderenlerin, yolcuların, çalışanların haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini tespit etmek; taşımacılık faaliyetlerinde istihdam edilenler ile taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerinin niteliklerini belirlemek; karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilikle ilgili; mesleki yeterlilik eğitimi ve sınavı, bu eğitimi verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile bunlara verilecek yetki belgeleri, bu eğitimleri tamamlayanlara veya bu eğitimden muaf olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Yönergeler

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi

Amaç
Madde 1 – Bu Yönerge’nin amacı; Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 03/09/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren tehlikeli maddeleri taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarının sağlaması gereken asgari şartlar ile yapılacak yetkilendirmenin usul ve esaslarını belirlemektir.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Amaç
Madde 1 – Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Tebliğler

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)

Amaç
Madde 1 – (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yap kları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak amacıyla, işletmelerde is hdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları (TMGD) veya hizme n alınacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşları (TMGDK) ile bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD’lerin ve hizmet alıcıların nitelikleri, eği mleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemek r.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Genelgeler

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Genelgesi (2015/TMKTDGM-01/GENEL)

Amaç
Madde 1 – Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması hakkında yönetmeliğin 28. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan idari para cezalarının aynı yönetmeliğinin 28. maddesinin 5. fıkrası…

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Yol Kenarı Denetimi Genelgesi (2014/TMKDGM-02)

Amaç
Madde 1 – Bilindiği üzere, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” Bakanlığımızca revize edilerek 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Uluslararası Sözleşmeler

ADR 2017

Amaç
Madde 1 – Bu yayında kullanılan tasarımlar ve materyalin sunuluşu, herhangi bir ülke, bölge, şehir veya alanın veya bunların makamlarının yasal statüsü veya bunların sınır veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Sekreterliği’nin herhangi bir görüşünün ifadesi anlamına gelmez.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

RID 2017

Amaç
Madde 1 – 1 Ocak 2017’den itibaren geçerlidir. Bu metin 1 Ocak 2015 tarihli zorunlulukların yerine geçer. OTIF Sekreterliğinin Notu: RID Taraf Ülkeler (1 Ağustos 2016 itibariyle) aşağıda verilmiştir: Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İran, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Monako, Karadağ, Fas, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İs- panya, İsveç, İsviçre, Tunus, Türkiye, Birleşik Krallık, Ukrayna, Uluslararası trafik açılana kadar, Irak, , Lübnan ve Suriye’nin OTIF üyeliği askıya alınmıştır.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

IMDG CODE CILT 1

Amaç
Madde 1 – DENİZ EMNİYET KOMİTESİNİN DOKSANÜÇÜNCÜ OTURUMUNA İLİŞKİN RAPORU Deniz Emniyeti Komitesi doksanüçüncü oturumuna ilişkin raporda (MSC 93/22) yer alan ve MSC 372/93 karar ile yayımlanan Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod’da (IMDG Kod) yapılan değişiklikleri içeren IMDG Kod 37/14 versiyonu ektedir.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

IMDG CODE CILT 1

Amaç
Madde 1 – Bölüm 3.2’deki Tehlikeli Maddeler Listesi’nde en çok taşınan tehlikeli maddeler listelenmiştir. Bu listede özel kimyasal maddeler ve nesneler ile eşdeğer veya “başka türlü belirlenmemiş” girdiler de mevcuttur. Ticari değeri olan her kimyasal madde veya nesneyi özellikle birkaç kimyasal madde veya konsantrasyondan meydana gelen karışım ve eriyikler için tek tek girdi halinde bulundurmak pratik olmadığından, Tehlikeli Maddeler Listesi’nde eşdeğer veya “başka türlü belirlenmemiş” isimler de bulunmaktadır.1993). (örneğin, EKSTRELER, TATLANDIRICI, SIVI, UN 1197 veya ALEV ALABİLİR SIVI, B.B.B. UN 1993). Bu temelde Tehlikeli Maddeler Listesi, taşınacak herhangi bir tehlikeli madde için uygun bir isim veya girdi bulundurmaktadır.

Link: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

2018@Arel ADR