GÜVENLIK PLANI

Güvenlik, mal ve varlıklarının çalınmasını engellemek isteyen şirketler için daima bir endişe kaynağı olmuştur. Ulusal ve Uluslararası terörizmin gelişmesi, şirketlerin daha fazlasını yapması gerektiği yönündeki farkındalığını artırmıştır. Bundan dolayı tehlikeli malların karayoluyla taşınmasının güvenliğinin tüm detaylı yönleri için kapsamlı bir rehber oluşturulmalıdır. Bu rehber; Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayoluyla Taşınması Hakkında Avrupa Sözleşmesinin (ADR) 1.10 Bölümünde yer alan güvenlik koşulları yoluyla açıklanmalıdır.

Güvenlik önlemleri, tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili her şirketin güvenlik ve kalite yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. ADR Bölüm 1.10’un genel gereksinimleri zorunludur. Bununla birlikte, ele alınan spesifik yollar, belirli bir taşıma zincirindeki teşebbüslerin bireysel koşullarına ve risklerin ve olası sonuçların değerlendirilmesine bağlı olacaktır. 

ADR Bölüm 1.10 bakımından güvenlik; kişileri, mülkleri veya çevreyi tehlikeye sokabilecek tehlikeli malların çalınmasını veya kötüye kullanımını en aza indirgemek için alınması gereken önlemler veya önlemleri ifade eder. 1.10.1 Genel hükümler 1.10.1.1 Tehlikeli malları taşımakla yükümlü olan herkes, bu Bölümde belirtilen tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili güvenlik gereksinimlerini, sorumluluklarıyla orantılı olarak dikkate almalıdır. Söz konusu her kişi, tehlikeli malların yanlış kullanım potansiyelinin farkında olmalıdır. Herkes kendi mevzuatını şirket organizasyonlarındaki sorumluluklarına uygun olarak gözlemlemek zorundadır. Tehlikeli malların taşınması esnasında geçici depolama terminalleri, geçici depolama alanları, araç depoları ve yanaşma alanları düzgün şekilde güvence altına alınmalı, iyi aydınlatılmış ve mümkün ve uygunsa halk tarafından erişilememelidir.

Güvenlik eğitimi 1.10.2.1 Bölüm 1.3’te belirtilen eğitim ve tazeleme eğitimi, güvenlik bilinci unsurlarını da içermelidir. Güvenlik tazeleme eğitiminin yalnızca düzenleyici değişikliklere bağlı olması gerekmez. 1.10.2.2 Güvenlik bilinci eğitimi, güvenlik risklerinin niteliğini, güvenlik risklerini, bu tür riskleri gidermek ve azaltmak için kullanılan yöntemleri ve bir güvenlik ihlali durumunda alınacak önlemleri ele almalıdır. Güvenlik planlarının uygulanmasında bireylerin sorumlulukları ve görevleri ve onların görevleri ile orantılı olarak güvenlik planının bilinmesini (uygunsa) içerir. Bu eğitimler periyodik olarak tazeleme eğitimi ile desteklenmelidir. Tüm güvenlik eğitim kayıtları, işveren tarafından saklanmalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ADR 1.10.3.1.2 ve 1.10.3.1.3 deki sınır değerlerin aşıldığı durumlardaki işletmelere; İlgili tehlikeli madde kayıtları, türleri, hali hazırdaki operasyonların gözden geçirilmesi ve nakliye operasyonu için gerekli duraklamalar, yolculuk öncesi, sırasında ve sonrasında tehlikeli maddelerin araçta, tankta veya konteynırda tutulması ve intermodal yol boyunca güvenli bir şekilde sevkiyatının yapılması ve olası risklerin en aza indirilmesi için firmalara AREL ADR TMGDK tarafından GÜVENLİK PLANI HAZIRLANMAKTADIR.

2018@Arel ADR