ÇOK MODLU TAŞIMACILIK

Tehlikeli Maddelerin; Karayolu, Demiryolu, Denizyolu ve Havayolu taşımacılığına ilişkin danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

“HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA” tehlikeli maddelerin paketlenmesi, etiketlenmesi ve sevkiyatında Tehlikeli Madde Beyannamesinin hazırlanması konusunda danışmanlık veriyoruz. 

“Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” kapsamında;

3.3.2015 tarihli 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemlerle birlikte, Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen sorumlulukların ve 12. maddesinde belirtilen tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir Tehlikeli Madde Rehberi (TMR) hazırlayarak 1.1.2016 itibariyle yayımlaması zorunludur. İdare tarafından, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerine yönelik kıyı tesisi işletme izni belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesini almak üzere yapılan başvurular değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sırasında; TMR’nin güncel halde bulundurulduğu ve ilgililerin erişimine açık tutulduğu hususu kontrol edilecek ve gerekli görüldüğünde incelenerek uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai işlemler yapılacaktır. Bu kapsamda kıyı tesisleri için Tehlikeli Madde Rehberi hazırlıyoruz.

“TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE” kapsamında hizmet veren Deniz Gözetim Şirketlerine TMGD/IMDG sertifikasına sahip uzman danışmanlarımızla hizmet vermekteyiz. “TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” uyarınca; Tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde demiryolu ile taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek için;
Demiryolu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, taşıyan, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner, portatif tank işletmecisi, sarnıç vagon işlemecisi, demiryolu altyapı işletmecisi; bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirirken; RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre danışman bulundurma zorunluluğu olan işletmelere TMGD/RID sertifikasına sahip uzman danışmanlarımızla hizmet vermekteyiz.

2018@Arel ADR